ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

ทฤษฎีความเสมอภาค (equity theory)

ทฤษฎีความเสมอภาค (equity theory)

          J. Stacy Adams เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ โดยมีพื้นฐานความคิดว่า บุคคลย่อมแสวงหาความเสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ (output) กับตัวป้อน (input) คือพฤติกรรมและคุณสมบัติในตัวที่เขาใส่ให้กับงาน ความเสมอภาคจะมีเพียงใดขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบการรับรู้ความสอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน (perceived inputs to outputs) เมื่อเราทราบระดับการรับรู้ความเสมอภาคของบุคคลใด ก็สามารถทำนายพฤติกรรมการทำงานของเขาได้          
ทฤษฎีความเสมอภาคอธิบายว่า บุคคลจะเปรียบเทียบตัวป้อนของเขา (เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ สติปัญญาความสามารถ และอื่น ๆ) กับผลตอบแทนที่ได้รับ (เช่น การยกย่องชมเชย คำนิยม ค่าจ้างค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่งและสถานภาพ การยอมรับจากหัวหน้างาน) กับบุคคลอื่นที่ทำงานประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพนักงานที่ทำงานในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนก หรือแม้แต่บุคคลใดในความคิดของเขาก็ได้ ว่ามีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันหรือไม่ ซึ่งตัวป้อนและผลตอบแทนนั้นเป็นการรับรู้หรือความเข้าใจของเขาเอง ไม่ใช่ความเป็นจริง แม้ความเป็นจริงจะมีความเสมอภาค แต่เขาอาจรับรู้ว่าไม่เสมอภาคก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพื่อทำให้รู้สึกว่าเกิดความเสมอภาค ดังนั้นในการปฏิบัติต่อพนักงาน หัวหน้างานจะต้องทำให้เขารับรู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติต่ออย่างยุติธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่นเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น พนักงานส่วนมากมักประเมินว่าตนเองทำงานหนักและทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากกว่าคนอื่น ขณะเดียวกันก็มักคิดว่าคนอื่นได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตน เขาจะพอใจในการทำงานและมีแรงจูงใจในการทำงานสูงตราบเท่าที่เขายังรับรู้ว่ามีความเสมอภาคเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่น แต่ถ้าพนักงานพบว่าผู้ที่ทำงานในระนาบเดียวกับเขาได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเขา หรือได้รับผลตอบแทนเท่ากันแต่ทำงานน้อยกว่า ความพอใจและแรงจูงใจในการทำงานจะน้อยลง เมื่อใดที่พนักงานเกิดการรับรู้ความไม่เสมอภาค เขาจะพยายามทำให้เกิดความเสมอภาคโดยการลดระดับตัวป้อนหรือไม่ก็เรียกร้องผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นที่ทำงานในระนาบเดียวกัน

          การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นที่ทำงานในระนาบเดียวกัน ทำให้เกิดการรับรู้ 3 แบบ คือ ผลตอบแทนเหมาะสม ผลตอบแทนต่ำไป ผลตอบแทนสูงไป
           
          ผลตอบแทนเหมาะสม (equitably rewarded) พนักงานรับรู้ว่าตัวป้อนและผลตอบแทนมีความเหมาะสมกัน แรงจูงใจยังคงมีอยู่ เชื่อว่าคนอื่นที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเป็นเพราะเขามีตัวป้อนที่สูงกว่า เช่น มีการศึกษาและประสบการณ์สูงกว่า เป็นต้น
           
          ผลตอบแทนต่ำไป (under-rewarded) เมื่อพนักงานคนใดรับรู้ว่าตนได้รับผลตอบแทนต่ำไป เขาจะพยายามลดความไม่เสมอภาคด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น พยายามเพิ่มผลตอบแทน (เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม) ลดตัวป้อน (ทำงานน้อยลง มาสายหรือขาดงานบ่อยครั้ง พักครั้งละนาน ๆ ฯลฯ) อ้างเหตุผลให้ตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวป้อนหรือผลตอบแทนของคนอื่น (ให้ทำงานมากขึ้น หรือรับค่าจ้างน้อยลง) เปลี่ยนงาน (ขอย้ายไปฝ่ายอื่น ออกไปหางานใหม่) เปลี่ยนบุคคลที่เปรียบเทียบ (ยังมีคนที่ได้รับน้อยกว่า)
         
          ผลตอบแทนสูงไป (over-rewarded) การรับรู้ว่าได้รับผลตอบแทนสูงไปไม่มีปัญหาต่อพนักงานมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าพนักงานมักจะลดความไม่เสมอภาคด้วยวิธีเหล่านี้ คือ เพิ่มตัวป้อน (ทำงานหนักขึ้น และอุทิศเวลามากขึ้น) ลดผลตอบแทน (ยอมให้หักเงินเดือน) อ้างเหตุผลให้ตัวเอง (เพราะฉันเก่ง) พยายามเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้อื่น (เขาควรได้รับเท่าฉัน
การใช้ทฤษฎีความเสมอภาคในการจูงใจ

          ผลการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีความคาดหวังมีแตกต่างกัน ทำให้การใช้ทฤษฎีนี้ในทางปฏิบัติมีความยุ่งยาก เพราะว่าเราไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่ากลุ่มอ้างอิงที่บุคคลใช้เปรียบเทียบนั้นคือใคร และความรู้สึกหรือการรับรู้ในความเสมอภาคของเขาเป็นอย่างไร แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังมีประโยชน์ถ้าหากนำไปใช้โดยมีข้อแนะนำทั่วไปดังนี้

          • หัวหน้างานจะต้องตระหนักว่าความเสมอภาคเป็นเพียงการรับรู้ของพนักงาน ซึ่งอาจไม่ถูกต้องก็ได้ หัวหน้างานอาจทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเสมอภาคหรือความไม่เสมอภาคได้ เช่น หัวหน้าบางคนมีพนักงานที่ตัวเองโปรดปรานเป็นคนใกล้ชิด ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในขณะที่ละเลยต่อคนอื่น ๆ เป็นต้น
          • การให้ผลตอบแทนหรือรางวัลต้องมีความเหมาะสม ถ้าหากพนักงานรับรู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างลำเอียง จะเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและขวัญกำลังใจขึ้น
          • ผลการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพสูงต้องได้รับการตอบแทนหรือรางวัล แต่พนักงานต้องมีความเข้าใจว่าเขาควรใช้ความสามารถหรือตัวป้อนในระดับใดเพื่อบรรลุถึงผลที่ต้องการ
2.3) ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ที่เสนอโดย Adam 

ทฤษฎีนี้ พิจารณาองค์ประกอบของสิ่งที่นำเข้า (inputs) กับผลลัพธ์ (outputs) ของบุคคล เปรียบเทียบกับความเสมอภาค  และเน้นศึกษาแรงจูงใจที่แสดงออกจากมิติด้านทัศนคติ (เรื่องความพึงพอใจ) และพฤติกรรม (เรื่องการปฏิบัติงาน)  แต่กระนั้น กลุ่มทฤษฎีการจูงใจที่เน้นในด้านกระบวนการจูงใจ ยังได้รับความสนใจนำมาศึกษาในแง่ของการนำไปใช้ทำนายและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองค์การไม่แพร่หลายมากนัก 
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965)

Adam  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความพอใจของคนงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนว่า เกี่ยวข้องกับระดับของการเรียนรู้ (Perceptions) ว่าในอัตราระหว่างสิ่งที่เขาได้รับจากงาน (Out Put)  กับสิ่งที่เขาอุทิศให้ในการทำงานนั้น (In Put)  เหมาะสมเสมอภาคกันหรือไม่ทฤษฎีความเสมอภาคนี้ จะเป็นสิ่งที่ความรู้สึกและมองในเชิงเปรียบเทียบ ความรู้สึก (Feeling) หรือการรับรู้ (Perceptions) ของแต่ละบุคคลจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้นประเมินศักยภาพในการทำงานของตนกับค่าจ้างที่ได้รับ และแน่นอน ความรู้สึกเหล่านี้ย่อมได้รับอิทธิพลจากบรรทัดฐาน (Norms)  ภายในองค์การ และกลุ่มวิชาชีพด้วย ซึ่งความรู้สึกว่าตนเองได้รับความเสมอภาคหรือไม่เสมอภาคเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น สามารถเข้าใจได้จากตารางดังนี้
ตารางแสดงทฤษฎีความเสมอภาค


ตารางเปรียบเทียบอัตราการรับรู้
การประเมินของพนักงาน ก.
สิ่งที่ ก. ได้รับ       OA  <      สิ่งที่ ข. ได้รับ OB


สิ่งที่ ก. อุทิศ        IA           สิ่งที่ ข. อุทิศให้ IB
สิ่งที่ ก. ได้รับ      OP   <     สิ่งที่ ข. ได้รับ OB
สิ่งที่ ก. อุทิศให้    IA           สิ่งที่ ข. อุทิศให้ IB

สิ่งที่ ก.ได้รับ       OP   <      สิ่งที่เขาได้รับ OB  
สิ่งที่ ก. อุทิศให้   IA             สิ่งที่ ข . อุทิศให้ IB
ความไม่เสมอภาค
(ได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าปกติ)


ความเสมอภาค


ความไม่เสมอภาค
(ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าปกติ)


เรามักทุ่มเทให้องค์การเท่า ๆ กับที่องค์การให้เรา" ว่าด้วยทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
พนักงานมักทุ่มเทกำลังความสามารถของตนในการทำงานโดยเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ตนเองได้รับจากองค์การ...
           ในโลกของการแข่งขัน การเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ไม่เว้นแม้แต่ในการทำงาน...
            เรามักจะต้องการความยุติธรรมในการทำงาน โดยการที่จะรู้ว่าตนเองได้รับความยุติธรรมหรือไม่ เราจะเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือไกล้เคียงกัน...
            ผมนึกถึงทฤษฎีแรงจูงใจทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจเลยนำมาเสนอในบันทึกนี้ครับ...
            ทฤษฎีความเสมอภาค "Equity Theory" ของ JS Adams (1965) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยความยุติธรรมในองค์การ พนักงานมักทุ่มเทกำลังความสามารถของตนในการทำงานโดยเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ตนเองได้รับจากองค์การ...
            Adams ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความพอใจของพนักงานว่า อัตราระหว่างสิ่งที่เขาได้รับจากงาน (Output) กับสิ่งที่เขาอุทิศให้กับการทำงาน (Input) มีความเหมาะสมกันหรือไม่ โดยใช้การรับรู้ของตนประเมินศักยภาพในการทำงานของตนกับค่าตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ...
            ซึ่งหากเปรียบเทียบแล้ว รู้สึกว่าตนเองได้รับความยุติธรรมก็จะเกิดความพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน... 
             ดังนั้นองค์การจึงควรตระหนักและให้ความสำคัญในประเด็นนี้ เพราะมีผลกระทบโดยตรงทั้งต่อความสำเร็จขององค์การและความสุขในการทำงานของพนักงานด้วย...

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการ และกิจกรรมการเรียนการสอน 2/2553


 โครงการ และกิจกรรมภายในโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ปีการศึกษา 2/2553

กิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงของพฤติกรรมนักเรียนในการใช้สารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ของนักเรียนชายโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยา

นายอำเภอเมืองจันทร์ ท่านนพ พงศ์พลาดิศัย(เสื้อสีเหลือง) ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม

ในกิจกรรมดังกล่าวทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเพราะยาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและปราบปรามให้หมดสิ้น

*******************************

กิจกรรมของคณะครู นักเรียน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอเมืองจันทร์ ในการเข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดสรีสะเกษ

นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัว และรับฟังขั้นตอนการบริจาคโลหิต


นักเรียนโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต ส่วนมากมีกรุ๊ปเลือด A,AB และ B


นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตโดยมีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจ


******************************************* 
โครงการทำบุญตักบาตรของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

อาหารคาว หวานที่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
ร่วมจัดทำเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์ประธานในพิธีจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

 **********************************
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการจัดการศึกษา

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษารอให้การต้อนรับ และลงทะเบียนในการจัดการประชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองในการจัดการประชุม

*************************
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มงานเกษตร วิชาการปลูกข้าวอินทรีย์
จากกิจกรรมลงแขกดำนาในภาคเรียนที่ 1/2553
สู่การลงแขกเกี่ยวข้าวในภาคเรียนที่ 2/2553

ครูผู้สอน และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หลังจากเกี่ยวเสร็จตาก 1 วัน แล้วมัดเตรียมขนข้าวรวมเป็นกองรอนวด

นักเรียนช่วยกันขนข้าวรวมกอง

รวมข้าวกองรอนวด

การนวดข้าวโดยวิธีการตีข้าวแบบย้อนอดีต

ช่วยกันทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย
****************************
กิจกรรมการถวายราชสดุดี เนื่องในวัน  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6

ของกองลูกเสือเมืองจันทร์วิทยาคม


 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมถวายราชสดุดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์ ผู้กำกับกองลูกเสือจุดเทียน ธูปถวายพวงมาลัย
พระบรมรูปสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
********************************
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรผสมผสาน มีทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การปลูกพืชผัก
**************************

 กิจกรรมเนื่องในวันถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
  

คณะครูนักเรียนโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมร่วมกันจัดสถานที่

คณะครู บุคลากรทางงการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมร่วลงนามถวายพระพร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
****************************

กิจกรรมการทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของนักเรียนโรงเรียนเมืองจันทรืวิทยาคมในแต่ละชั้น

ร่วมกันกวาดใบไม้ในนบริเวณโรงเรียน

ทำความสะอาดบริเวณทางเดินรอบๆอาคารเรียน
*********************************
 กิจกรรมการจุดเทียนชัยถวายพระพรของข้าราชการพ่อค้า ประชาชนอำเภอมืองจันทร์
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์

เข้าร่วมจุดเทียนชัยกับคณะครู

การถวายพานพุ่มทอง และพุ่มเงิน
***********************************

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และโครงการภายในโรงเรียน

 ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
กิจกรรมปลูกมะพร้าวน้ำหอมบนพื้นที่ว่างหลังอาคารเรียน
กิจกรรมการเรีนยการสอน เรื่องฮอร์โมนบำรุงพืชน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้

การลงแขกวัฒนธรรมประเพณีที่ควรรักษา

การไถเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน

กิจกรรมการลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553

กิจกรรมปลูกยางพาราเพื่อการศึกษาบนพื้นที่ว่างรอบสระน้ำ

โครงการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานเนื่องในวันเข้าพรรษาในวัดเขตพื้นที่บริการ

กิจกรรมพี่พบน้องเพื่อแนะแนวการศึกษาและอาชีพหลังจากจบชั้น ม. 3 และ ม. 6

กิจกรรมการแสดงบนเวที่ในงานสัปดาห์วิทยาศาสสตร์

กิจกรรมการแข่งขันต่อหลอดดูดน้ำในระดับช่วงชั้นที่ 3 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

การแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายจากเศษวัสดุเหลือใช้

กิจกรรมนันทนาการของวงดนตรีสตริงโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

กิจกรรมการแข่งขันต่อหลอดดูดน้ำในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ลุ้นระทึก
กิจกรรมแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชางานเกษตร เรื่องการปลูกข้าว


กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

โครงการทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุบลราชธานี
 
เข้ารับการอบรมการเขียนแผน Back word desing

ทัศนศึกษาดูงานกับคณะครู

นักเรียนฝึกปฎิบัติบริเวณแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงทั้งปลูกพืชและเลี้ยงปลา

กิจกรรมกีฬาสี

พื้นที่สาธิตเกษตรพอเพียง

บรรดาเชียร์ลีดเดอร์ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โครงการถวายภัตราหารแด่พระภิษุในวัดเขตพื้นที่บริการโดยคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
กิจกรรม BIG CLEANING DAY
น้ำตกห้วยหลวง ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย